تبلیغات اینترنتیclose
بررسی سیستم های کنترل از راه دور و مدارهای داخلی آنها

سیستمهای کنترل ازراه دور

سابقاًجهت کنترل دستگاههااز راه دور معمولاًازامواج مافوق صوت (آلتراسونیک) جهت انتقال وهدایت استفاده میگردولی در نوع جدید یا از امواج مادون قرمز استفاده میشود مانند کنترل های به کار رفته در ویدئووتلویزیون ها ویا از امواج رادیویی استفاده می گردد مانند کنترل های دزدگیر اتومبیلها و...

البته بایستی توجه داشته باشید که در کنترل های مادون قرمز حتماًباید گیرنده در مقابل فرستنده قرا داشته باشد تا عمل کند به عبارت دیگر در کنترل های مادون قرمز ،امواج به صورت خطی ومستقیم پخش می شوند ولی در سیستمهای آلتراسونیک ویا امواج رادیویی،امواج در اطراف پخش می شوند .

انواع سیستم های کنترل از راه دور

دستگاههای کنترل از راه دور معمولاً به یکی از شکل های زیر ساخته شده ومورد استفاده قرار می گیرند:

الف)کنترل از راه دور صوتی

ب)کنترل ازراه دور آلتراسونیک(مافوق صوت)

ج)کنترل از راه دور رادیویی

د)کنترل از راه دور نوری

ه)کنترل از راه دور مادون قرمز

و)کنترل از راه دور به کمک سیم های برق

که درسیستمهای قدیمی تر ،سیستم آلتراسونیک ودر دستگاههای امروزی از سیستم

مادون قرمز استفاده می شود.

کنترل از راه دور صوتی

این سیستم کاربرد زیادی ندارد ولی به هر صورت عمل کنترل از راه دور را انجام می دهد به این ترتیب که در قسمت گیرنده این مدار یک میکروفن حساس قرار گرفته سپس چند طبقه تقویت کننده امواج صوتی به کار رفته و در انتها یک رله جهت قطع ووصل قرار می دهند حال اگر صدایی تولید شود که در محدوده امواج صوتی باشد (بین20تا30کیلو هرتز)به طوری که میکروفن تحریک شود ،این کار باعث فعال شدن رله شده و در نتیجه توسط کنتاک های رله می توان دستگاهی را روشن وخاموش نمود.

عیب این سیستم این است که هر گونه صدایی باعث تحریک میکروفن ووصل شدن رله می شود

مدارکنترل از راه دور صوتی

کنترل از راه دور ما فوق صوت

در این سیستم، مدار گیرنده با اصوات قابل شنیدن که محدوده آنها بین20هرتز تا20کیلوهرتزمی باشد کار نمی کند بلکه با اصوات با لاتر از 20کیلوهرتزکار می کندکه این اصوات را نه گوش ما قادر به شنیدنش می باشد ونه حنجره ما قادر به تولیدش می باشدولذا امواج فوق را با بلندگوی مخصوص پخش وبا میکروفن مخصوص نیز دریافت می نما یند .

در کنترل از راه دورهای ما فوق صوت ،مدار فرستنده شامل یک مدار نوسان ساز بوده که نوسان های بالای 20کیلو هرتز تولید می نماید

که این نوسانها پس از چند مرحله تقویت شدن ،جهت انتشار در فضا به بلندگوی مخصوص پخش امواج ما فوق صوت داده می شودکه به این بلندگوسمسور فرستنده آلتراسونیک

ویا مبدل آلتراسونیک ویا ترانس دیوسر آلتراسونیک نیز می

گویند .

نکته مهم این یست که در یک سیستم ما فوق صوت ،بلندگو ومیکروفن حتماًباید دارای یک فرکانس باشند .

در مدار گیرنده نیز ،در ابتدایک میکروفن مخصوص دریافت امواج ما فوق صوت (آلتراسونیک)قرار گرفته تا امواج ما فوق صوت را جذب نموده واین امواج پس از چند مرحله تقویت شدن توسط ترانزیستور یا آی سی ،رله ای را تحریک نموده که در نهایت باعث قطع ووصل دستگاهی می شود

تست سنسور فرستنده وسنسور گیرنده آلتراسونیک

این سنسور ها با اهم متر تست نمی شوند وبرای تست سنسور فرستنده به این شکل عمل می شود که فرستنده را روشن و فعال نموده واسیلوسکوپرادراین حالت به دو سر سنسور فرستنده آلتراسونیک وصل نمایید چنانچه مدار فرستنده سالم باشد بایستیفرکانس تولید شده را در دو سر فرستنده ملاحظه نمایید.

حال دو سر اسیلوسکوپ را به دو سر سنسور گیرنده وصل نموده ومجدداً فرستنده را فعال نمایید،اگر تغییری در اسیلوسکوپ مشاهده شد نتیجه میشود که سنسور فرستنده وگیرنده سا لم می باشد

یک مدار کنترل از راه دور آلتراسونیک وتشریح آن

الف)مدار فرستنده آلتراسونیک

در مدار زیر که قسمت فرستنده می باشد،یک آی سی سیموسبه شماره 4011 که دارای چهار گیت NANDمی باشد بکار رفته است .هنگامی که دو نقطه تماس را با انگشت لمس کنیم ، ولتاژخروجی گیت N1پایین رفته ودر نتیجه ولتاژ خروجی گیت N2بالا می رود وبه این ترتیب ولتاژ ورودی N3ازطریق خا زن C2به مدت 60میلی ثانیه بالا می ماند.دراین مدت مولتی ویبراتور نا پایداری که از3 Nو N4 تشکیل یافته ،نوساناتی در حدود 40 کیلو هرتز تولید می نماید.

که این نوسانات خارج از محدوده شنوایی میباشد ونوسانات فوق توسط ترانزیستور

T1تقویت شده ،وبه مدار تشدید که شامل ترانسدیوسر L1وL2وخازنC5بوده،

وارد شده و در نهایت امواج فوق از بلندگوی آلتراسونیک در فضا پخش می شود.

که این بلندگو با نام سنسور فرستنده آلتراسونیک40کیلو هرتزی مشخص می شود و لذا سنسور گیرنده هم حتماً باید 40کیلو هرتز انتخاب شود .

ضمناً با توجه به اینکه مدار فرستنده ما فوق صوت فقط در هنگام ارسال امواج انرژی مصرف می نما ید ،بنابراین نیازی به کلید روشن و خاموش ندارد.

مدارفرستنده آلتراسونیک

ب)مدارگیرنده آلتراسونیک

سیگنال ورودی توسط سنسور گیرنده آلتراسونیک 4کیلو هرتزی دریافت شده وجهت تقویت وارد ترانزیستورهای T1وT2می شود که این سیگنال حدود 2000برابر تقویت شده وترانزیستورT3به عنوان یکسوساز عمل می کند وترانزیستورT4نیزمجدداً سیگنال یکسو شده را تقویت می کند این سیگنال مدارفیلیپ فلاپ راکه شامل ترانزیستورهای T5وT6بوده تحریک می نماید یعنی با رسیدن سیکنال مافوق صوت درباراول ،فیلیپ فلاپ روشن شده ورله را وصل نموده وبه ازای سیگنال بعدی،فیلیپ فلاپ خاموش ورله را قطع می نماید

برای کاهش حساسیت مدار به تحریک های متعدد،فیدبک مثبتی توسطخازن C8انجام شده است .

که این فیدبک باعث می شود تا ترانزیستورهای T3وT4به صورت مونو استابل عمل نموده وبه ازای هر سیگنال ما فوق صوت ،فقط یک پالس خروجی ایجاد می شود و لذا از تخریک خود به خود فیلیپ فلاپ جلوگیری می شود.

کنترل از راه دور رادیویی

کنترل از راه دور رادیویی در حقیقت همان کنترل ازراه دور آلتراسونیک یا مافوق صوت می باشد ،زیرا در مخدوده امواج بالای 20کیلو هرتز کار می کندولیکن تنها فرقی تنها فرقیکه باسیستمهای آلتراسونیک دارد،این است که اولاً در این سیستم از امواج با فرکانس بالاتری استفاده می شود وثانیاً به جای سنسور فرستنده آلتراسونیک (بلندگو)وسنسور گیرنده آلتراسونیک (میکروفن) از دو سیم پیچ یکی به عنوان فرستنده امواج رادیویی یکی به عنوان دریافت کننده امواج رادیویی استفاده می شود .

کنترل از راه دور های رادیویی ممکن است درمحدوده موج متوسط MWویا در محدوده موج کوتاه SWویا درمحدوده امواج با فرکانس بالا VHF کارکند.

یک مدار کنترل از راه دور رادیویی و تشریح آن

درشکل زیر مدار فرستنده وگیرنده کنترل از راه دور رادیویی رسم شده است .درمدار فرستنده توسط نوسان سازآن یعنیترانزیستورهای T1وT2وخازن های C5وC6وسیم پیچ L1،امواجی با فرکانس 30 کیلو هرتز درست شده که این امواج توسط ترانزیستور T3تقویت شده وتوسط سیم پیچL1درفضا پخش می گردند .سنسورفرستنده امواج یعنی سیم پیچ L1عبارت است 200دورسیم لاکی به قطر 0.2میلی متر که بر روی یک هسته فریت معمولی مربوط به کادر آنتن رادیو پیچیده شده است L1:Aشامل 180دور L1:Bشامل20 دور ازهمان سیم می باشد.

درمدار گیرنده نیز ،سنسور گیرنده امواج رادیویی،شامل سیم پیچ L1می باشدکه 120دور سیم لاکی به قطر 0.2میلی متربوده که برروی هسته فریت کادر آنتن رادیوی معمولی

پیچیده شده است و سیم پیچ L1با خازن C1مدار هماهنگی

تشکیل داده اند تا خودشان را با امواج ارسالی از فرستنده هماهنگ نموده وبتوانند امواج مغناطیسی دریافتی را تبدیل

به حداکثر ولتاژ متناوب دریافتی بنمایند.

کنترل ازراه دور نوری

سیستم های که با نور قابل رویت کار می کنند،همانند سیستم های کنترل از راه دوری میباشند که با صدای قابل شنیدن کار می کنند و کاربرد زیادی جهت کنترل ندارند زیرا نورهای مختلف باعث تحریک شدن های ناخود آگاه شده و

بسیار خطا پذیر می باشند .

در این سیستم ها ،عنصر اصلی در مدار گیرنده یک سلول نوری (فتوسل)می باشد که چنانچه پرتوی نوری به آن تابیده شود ،مقاومت آن تغییر نموده و جریان عبوری از آن تغییر می نمایدکه این تغییراتضعیف پس از چندین مرحله تقویت شدن بوسیله ترانزیستور ها ،به یک رله جهت فعال شدن وبه کار انداختن دستگاهی داده می شود .در شکل زیر یک نمونه مدار گیرنده حساس به نور رسم شده است .

کنترل از راه دور مادون قرمز

در سیستم های کنترل از راه دور مادون قرمز ،در مدار فرستنده یک نوسان ساز وجود دارد که در دستگاههای جدیداین نوسانساز داخلی در یک آی سی قرار گرفته است .

وجهت ثابت نگهداشتن مقدار این نوسانات از یک کریستال نیز استفاده می گردد.

سپس نوسانات فوق توسط یک ترانزیستور تقویت شده وبه دیودهای مادون قرمز (دیود فرستنده مادون قرمز)جهت انتشار داده می شود وپرتوی مادون قرمز دریک خط مستقیم به جلو پخش می شود.

درقسمت فرستنده معمولاًیک یا دو دیود مادون قرمز که به طور سری بهم وصل شده اندقرار گرفته اند که هر چه تعداد دیودها بیشتر باشد برد کنترل بیشتر خواهد بود.

درقسمت گیرنده وعنصر اصلی نیز دیود گیرنده مادون قرمز

می باشد که این دیود از لحاظ ظاهر کمی کوچکتر از دیود فرستنده بوده ومعمولاً به شکل بلور سفید یا دودی می باشد

و مقدار مقاومت دیود گیرنده از مقدار مقاومت دیود فرستنده بیشتر می باشد .

پرتوی مادون قرمز دریافت شده توسط دیود گیرنده پس از چند مرحله تقویت شدن توسط ترانزیستور ویا آی سی،وارد آی سیسیستم کنترل آن دستگاه شده وسپس از آنجا جهت کنترل طبقات به هر طبقه وارد می شود.

یک مدار کنترل از راه دور مادون قرمز وتشریح آن

در کنترل از راه دور مادون قرمز،قسمت فرستنده جداگانه و قابل حمل بوده که با باطری کار میکند وقسمت گیرنده داخل دستگاه اصلی قرار می گیرد در مدار فرستنده مادون قرمز معمولاً توسط یک آی سی که مدار مولتی ویبراتوری

را تشکیل می دهد ،نوساناتی ساخته شده واین نوسانات توسط یک کریستال تثبیت شده وتوسط یک یا دو ترانزیستور تقویت شده و در نهایت به دیودهای فرستنده مادون قرمز داده می شود.در شکل زیر در قسمت فرستنده ،توسط آی سی 555یک مدار مولتی ویبراتور ناپایدار AMWدرست شده که نوساناتی با قدرت 20میلی آمپر در خروجی خود تولید می نماید واین نوسانات پس خارج شدن ار پایه 3آی سی فوق توسط ترانزیستور T2تقویت می گرددبه طوری که به ازای رسیدن هر پالس ،جریانی معادل 20میلی آمپر از این ترانزیستور عبور نموده

و دیود های مادون قرمز D7وD8فرستنده را تحریک نماید و در نتیجه پرتوی مادون قرمزبصورت یک خط مستقیم در فضا پخش می گردددرقسمت گیرنده مادون قرمز که در زیررسم شده است امواج دریافتی توسط دیود مادون قرمز

دریافت شده و پس از تقویت شدن توسط ترانزیستور و یا آی سی به آی سی سیستم کنترل دستگاه مرکزی وارد شده واز آنجا جهت کنترل هر بخش،به قسمت مربوطه مرتبط می شود.

صفحه قبل صفحه بعد
نظر شما
نام : *
پست الکترونیک :
وب سایت/بلاگ :
*
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O @};-
:B /:) =D> :S
کد امنیتی : *


برچسب ها: ,
موضوع : | لينك ثابت
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 27 آذر 1391 توسط حميد تلك آبادي