تبلیغات اینترنتیclose
تقويت كننده ها

اساس كار و محدوديتهاي تقويت كننده هاي عملياتي

در يك تقويت كننده عملياتي ايده آل ‌Z in بينهايت و Zout صفر مي باشد.همچنين بهره تقويت ولتاژ نيز بي نهايت مي باشد.گرچه در عمل اين شرايط قابل حصول نيست ولي كارخانجات سازنده آي سي تا حدود زيادي به شرايط ايده آل نزديك شده اند.

مشخصه هاي يك تقويت كننده عملياتي معمولا ثابت نبوده و با تغيير شرايط از جمله دما تغييرات زيادي دارد به همين دليل آنها به همراه فيدبك منفي استفاده مي شوند تا مشخصه ثابت و پايداري بدست بدهند.

استفاده از فيدبك منفي در تقويت كننده عملياتي

R1=Rf

R2=Ri

محاسبه بهره در مدار

i+ =i-=0

V+ =V-=0

I f = Ii=(Vi-0)/Ri

Vo=-Rf*If Vo=Vi*Rf/Ri A=-Rf/Ri

محدوديت هاي تقويت كننده

ولتاژ افست ورودي

بهره مد مشترك

پاسخ فركانسي

جريان خروجي

Slew Rate


ولتاژ افست ورودي

بخاطر عدم تقارن در ترانزیستورهاي داخلی تقويت كننده هنگامي كه ولتاژهاي دو پايه ورودي با هم برابر باشند ولتاژ خروجي مقداري غير صفر خواهد داشت . اين مطلب را مي توان توسط يك منبع ولتاژ كه سري با يكي از پايه هاي ورودي قرار گرفته نشان داد.

Vout=Aol(V+ - V-)+Aol Vos

در تقويت كننده هاي عملياتي اغلب امكاناتي جهت از بين بردن اثر افست وجود دارد بطوري كه مي توان توسط آن ولتاژ خروجي صفر را براي حالتي كه V+=V- است ايجاد نمود. اين عمل تنها ميتواند در درجه حرارت خاصي انجام پذيرد . Vos به دماي محيط وابستگي داشته و لذا با تغيير دما ميبايست عمل حذف افست دوباره صورت گيرد . تغييرات Vos نسبت به دما را دريفت مي نامند و با γ نشان ميدهند. مقادير نوعي افست در حد ميكرو ولت بر درجه سانتيگراد مي باشد.

استفاده از آپ امپ بصورت حلقه بسته اثر ولتاژ افست را به مقدار قابل توجهي كاهش مي دهد اما هنوز وجود آفست مي تواند در برخي از كاربردها مشكل آفرين باشد. در يك سنسور حرارتي نظير ترموكوپل كه خروجي آن به ازاي هر درجه افزايش دما تنها μ V 40 افزايش مي يابد . تاثير دريفت در تقويت كننده نمي تواند قابل اغماض باشد. درحالت حلقه بسته ولتاژ خروجي بصورت زير مي باشد.

Vout=Vin*-Rf/Rin+(1+Rf/Rin)Vos


بهره مد مشترك

در حالت ايده آل ولتاژ خروجي يك آپ امپ بايد تنها وابسته به اختلاف دو ولتاژ V+ و V- باشد اما در عمل وابستگي به ولتاژ مد مشترك كه بصورت2 ∕VcM = (V+ - V-) تعريف مي شود نيز وجود دارد . نسبت تغييرات ولتاژ خروجي به ولتاژ مد مشترك را بهره مد مشترك گفته و با AcM نشان ميدهند.

شكل اثر بهره مد مشترك را در يك آپ امپ نشان مي دهداغلب در برگه هاي مشخصه آي سي از پارامتر معمول " نسبت حذف مد مشترك " يا CMRR استفاده مي شود كه بصورت زير تعريف مي گردد.

Vout=AcM*VcM

در طراحي برخي از آپ امپ ها سعي در افزايش بهره حلقه باز (Aol)و كاهش بهره مد مشترك (AcM) ميباشد . لذا نسبت اين دو در عمل عدد بسيار بزرگي بوده و بر حسب دسي بل در حدود 70dB الي 90dB مي باشد.

V1

V2

Vout

0v

مدار شكل يك تقويت كننده حلقه بسته بوده كه ولتاژ خروجي آن متناسب با اختلاف ولتاژهاي ورودي است. بعبارت ديگربا در نظر گرفتن بهره مد مشترك رابطه دقيقتر ولتاژ خروجي را مي توان بصورت زير نوشت:

Vout=(V2-V1)*R2/R1+ (R2/R1)*(V1+V2)/2*1/CMRR

پاسخ فركانسي

بهره مدار باز يك آپ امپ با افزايش فركانس كاهش مي يابد . البته هر آي سي مشخصه مخصوص به خود را داشته كه مي توان در برگه مشخصات آي سي آن را يافت. اما كاهش بهره در فركانس هاي زياد قطعي است هنگامي كه آي سي بصورت مدار حلقه بسته استفاده مي شود بهره ولتاژ كاهش يافته و در عوض بهره فوق در رنج وسيع تري از فركانس ثابت مي ماند .

تغييرات بهره آپ امپ با فركانس:

جريان خروجي

در اغلب آپ امپ ها جريان خروجي محدود به ميلي آمپر بوده و لذا نمي توان توان زيادي را توسط آن منتقل نمود. اغلب مي توان توسط مدارات اضافي كه در خروجي آپ امپ قرار داده مي شود اين مشكل را حل كرد.

Slew Rate

سرعت تغيير ولتاژ خروجي يك آپ امپ بخاطر محدوديت هاي مداري آني نمي باشد. بعبارت ديگر اگر تغيير ناگهاني در ولتاژ ورود ي داشته باشيم خروجي با شيب ثابتي تغيير مي كند كه به آن (SR) Slew Rate مي گويند. در مواردي كه تغييرات ناگهاني در ولتاژ ورودي آپ امپ داريم نبايد اين محدوديت را از نظر دور داشت. خوشبختانه آي سي هاي متفاوتي عرضه شده كه برخي از آنها داراي SR بسيار زياد مي باشند.

جدول زير مقدار SR را براي چند نوع آپ امپ نشان مي دهد.


IC Number Slew Rate(V∕μS )

0.5 LM741

9 CA3140

12 LF356

50 LF357

500 LH0032

انواع تقويت كننده

تقويت كننده هاي ابزاري(IA)

تقويت كننده هاي چاپر

تقويت سيگنال با روش مدولاسيون فركانس

تقويت كننده هاي ايزوله

تقويت كننده ها ي ابزاري (IA)

تقويت كننده ها ي ابزاري از تقويت كننده ها ي تفاضلي بوده كه مشخصه ها ي آن بهبود يافته است . در تقويت كننده ها ي ابزاري امپدانس ورود ي بسيار زياد و بهره مد مشترك بسيار ناچيز و بهره تفاضلي بسيار دقيق مي باشد. خصوصا مسئله حذف مد مشترك در چنين تقويت كننده ها يي حائز اهميت بوده و اين امكان را مي دهد تا سيگنالها ي بسيارضعيف را كه به همراه مولفه بزرگي از ولتاژ مد مشترك (نظير خروجي پل ها ) و يا نويز مي باشد جدا نمود. از مشخصه ها ي ديگر تقويت كنندهاي ابزاري كوچك بودن ولتاژ افست و دريفت مي باشد.

شكل زير ساختمان يك تقويت كننده ابزاري را نشان مي دهد كه شامل دو طبقه مي باشد . طبقه اول امپدانس ورودي بسيار زياد به همراه بهره ولتاژ كه توسط يك مقاومت تعيين مي شود راارائه مي دهد. طبقه دوم يك تقويت كننده تفاضلي با بهره واحد بوده كه سيگنال خروجي را نسبت به زمين عرضه مي كند.

در اينجا ابتدا بهره تفاضلي و بهره مد مشترك را محاسبه مي كنيم. با توجه به اينكه پايه هاي ورود ي آپ امپ بطور مجازي داراي يك ولتاژ هستند تفاضل آنها دو سر Rg قرار ميگيرد.

VRg = e2 –e1 I Rg = ( e2 –e1)/ Rg

از آنجايي كه اين جريان از مجموعه سه مقاومت عبور ميكند لذا ولتاژ خروجي عبارت خواهد بود از :

Vo1= I Rg(2R1+Rg) = (1+2R1/ Rg) ( e2 –e1)

با اتصالاتي كه در شكل كشيده شده طبقه دوم تقويت كننده ابزاري يك تقويت كننده تفاضلي با بهره واحد و منفي خواهد بود . بنابر اين در خروجي داريم:

Vo = (1+2R1/ Rg) ( e1 –e2)

در حالت مد مشترك e2 = e1=VcM بوده و هيچ جرياني از Rg نميگذرد.در اين حالت اگر چه ولتاژ تفاضلي Vo1 صفر ميباشد ولي خروجي هر يك از آپ امپ هاي طبقه اول ولتاژي برابر VcM خواهند داشت.با توجه به نسبت مقاومت ها ولتاژ خروجي بدين صورت خواهد بود:

Vo = VcM* 1/CMRR

همانطوري كه ا ز روابط مشهود است بهره تفاضلي بستگي به مقاومت ها ي مدار داشته و حال آنكه بهره مد مشترك مستقل از بهره تفاضلي مي باشد. در تقويت كننده ها ي ابزاري مي توان به نسبت حذف مد مشترك تا 90dB الي 110dB رسيد.

توسط پايه ها يSense و Refrence مي توان به دقت بالاتر و قابليتهاي جديدي رسيد. بطور مثال در حالتي كه بار از تقويت كننده به فاصله دوري قرار گرفته باشد افت ولتاژ روي سيم رابط مي تواند بهره نهايي را كاهش دهد. در شكل با اتصال مستقيم sense و Reference به دو سر بار اين مشكل مرتفع گرديده است.

درشكل زيرتقويت جريان تقويت كننده مد نظر بوده و بخاطر حذف اثر غير خطي ترانزيستورهاي خروجي پايه هاي sense و Reference مستقيما به بار متصل گشته و بدين ترتيب ترانزيستور در داخل حلقه فيدبك قرار گرفته اند.

تقويت جريان خروجي در تقويت كننده ابزاري

با استفاده از پايه Reference مي توان ولتاژ خروجي را نسبت به صفر انتقال داد.

اين مطلب در شكل بعد نشان داده شده است بايد توجه داشت مداري كه به اين پايه وصل مي شود. بايد حتي الامكان امپدانس خروجي كمي داشته و نزديك به يك منبع ولتاژ ايده آل باشد. در غير اين صورت افزايش در مقاومت اين نقطه باعث عدم تعادل بهره تفاضلي شده و نسبت حذف مد مشترك را كاهش مي دهد. به همين خاطر در مدار شكل Vref توسط يك آپ امپ بافر شده است.

در مدار شكل بعد ولتاژ مد مشترك در نقطه مشترك دو مقاومت R4 ايجاد مي شود كه توسط يك بافر به سيم زره ورودي متصل گرديده است. بنابر اين ولتاژ زره مساوي ولتاژ مد مشترك مي باشد. اين عمل اثر خازن مد مشترك در ورودي را بطور قابل توجهي كاهش مي دهد. چرا كه خاصيت خازني اتصالات ورودي و سيم زره مي تواند عامل عبور جريان (ac) ناخواسته باشد ودرنتيجه از آنجايي كه جريان دو سيم لزوما با هم برابر نخواهند بودCMRR كاهش مي يابد.

توسط تقويت كننده ابزاري مي توان مستقيما ولتاژ ورودي را به جريان تبديل كرد. شكل بعد مدار لازم جهت اين كار را نشان مي دهد. تنها نكته قابل توجه اين كه مقاومت موجود در پايه Reference بسيار بزرگتراز مقاومت بار باشد تا اكثر جريان از بار عبور نمايد. رابطه جريان خروجي با ولتاژ ورودي در اين مدار بصورت زير است.

Iload = (1+2R1/Rg)(e1-e2)/Rs

در كاربردهاي واقعي بايد به اين نكته توجه داشت كه همواره مسير جرياني براي پايه هاي ورودي تقويت كننده ابزاري در نظر گرفته شود. در غير اين صورت جريان باياس پايه ها هر چند كه كوچك است باعث شارژ خازنهاي نا خواسته گشته و خروجي را به اشباع مي برد.

مبدل ولتاژ به جريان با استفاده از تقويت كننده ابزاري

در شكل چند نمونه از كاربردهايي كه در آن مسيري براي جريان پايه هاي ورودي در نظر گرفته شده را نشان مي دهد.

يك روش جالب براي ساخت تقويت كننده هاي ابزاري در شكل بعد كشيده شده است. مزيت اين مدار عدم نياز به مقاومت ها ي دقيق و منطبق با يكديگر مي باشد كه در نتيجه استفاده از آن را براي ساخت گسسته تقويت كننده ابزاري ايده آل مي سازد. عملكرد مدار با توجه به جريان شاخه هاي مختلف كه در شكل مشخص گرديده به بهترين وجهي مفهوم مي گردد. با فرض V1>V2جريان مقاومت R1 برابر است با :

I=(V1-V2)/R1

واضح است كه جريان تغذيه مثبت آپ امپ علاوه بر جريان باياس خود آي سي حامل جريان I نيز مي باشد و در اين در حالي است كه جريان تغذيه منفي آي سي تنها شامل جريان باياس است. با استفاده از دو آيينه جريان تفاضل جريان هاي تغذيه مثبت و منفي كه برابرI بوده به مقاومت R2 مي رسد و. بنابر اين ولتاژ خروجي مساوي خواهد بود با :

Vo=R2I=(V1-V2)*R2/R1

تقويت كننده هاي چاپر

تقويت كننده هاي چاپر براي تقويت سيگنال هاي بسيار ضعيف (كمتر از 1mV ) كه فركانس آنها dc و يا بسيار كوچك است (كمتر از 10Hz ) بكار مي روند. مدار يك تقويت كننده چاپر در شكل ديده مي شود. در اين مدار به علت وجود كوپلينگ خازني در ورودي و خروجي ولتاژ افست هيچگونه تاثيري در سيگنال خروجي ندارد . ولتاژ ورودي توسط يك سوئيچ قطع و وصل شده و سيگنال ac با ولتاژ پيك AVin/2 را توليد مي نمايد. دامنه اين سيگنال ac توسط تقويت كننده افزايش مي يابد.

تقويت كننده چاپر براي حذف اثر افست

در خروجي سوئيچ S2 بطور همزمان با سوئيچ S1 بازو بسته شده و باعث مي شود تا قسمت هاي منفي سيگنال خروجي تقويت كننده حذف شود . نهايتا خروجي با فيلتر كردن سيگنال مذكور بدست مي آيد. بهره كلي چنين مداري برابرA/4 مي باشد كه در آن A بهره تقويت كننده است.

نكته مهم در مدار فوق كم بودن مقاومت ron سوئيچ ها در مقايسه با R1 و R2 مي باشد. همچنين سوئيچ هاي فوق نبايد ولتاژ افست داشته باشند. به همين خاطر ترانزيستور BJT در اين مدار استفاده نمي شوند و بجاي آن از ترانزيستور FET استفاده مي شود.

تقويت سيگنال با روش مدولاسيون فركانس

همان طوري كه تا به حال ديديم اغلب مبدل ها را در يك پل كار گذاشته و از انحراف پل به عنوان سيگنال خروجي متناسب باتغييرات پارامتر فيزيكي مربوطه استفاده ميكنند .همچنين همواره خروجي پل متناسب حاصلضرب ولتاژ تغذيه پل وتغييرات پارامترمربوطه در پل به عنوان مبدل مي باشد. به عبارت روشن تر اگرx مقدار انحراف پل و Vs ولتاژ تغذيه پل باشد ولتاژ خروجي پل عبارت است از

Vo = KVs x كه درآن Kمقداري ثابت وبستگي به مقادير اجزاء پل دارد . تابحال براي Vs از يك منبع ولتاژ مستقيم استفاده مي شد.

درحالتي كه تغييرات ولتاژ خروجي پل كم باشد مسائلي از قبيل افست و دريفت و همچنين نويز ناشي از تداخل امواج ناخواسته خصوصا برق شهر روي سيگنال مي تواند مشكل آفرين باشد . براي حل اين موضوع مي توان Vs را مطابق شكل به يك ولتاژ سينوسي با فركانس fc متصل نمود.

تقويت سيگنال با روش مدولاسيون فركانس

فرض كنيد كه fc بسيار بزرگتر از بالاترين مولفه فركانسي x(t) باشد. در اين صورت خروجي پل عبارت خواهد بود از:

Vo=K x(t) Vs Cos(ωc t)

Vo را سيگنال DSB مي گويند. از قضيه مدولاسيون استنتاج مي شود كه طيف سيگنال مدوله شده (Vo) بصورت زير است :

Vo(f)= ½ K[X(f + fc)+ X(f-fc)]

كه در آن X(f) طيف سيگنال x(t) مي باشد. بااستفاده از تقويت كننده AC سيگنال مدوله شده را تقويت كرده ( با بهره A ) و سپس جهت بازيابي سيگنال اصلي كافي است تا آن را دوباره در

Vs Cos(ωc t)( تغذيه پل) ضرب نماييم.

Vo1(f) =A[K x(t) Vs Cos(ωc t)]Vs Cos(ωc t)

= AK Vs² x(t)+AK Vs² x(t) Cos(2ωc t)

با عبور اين سيگنال از يك فيلتر پايين گذر كه فركانس قطع آن بين

fx و 2fc-fx باشد سيگنال x(t) بدست مي آيد.

( fx فركانس ماكزيمم x(t) مي باشد.)

شكل بعدی مراحل مختلف اين روش را با جزئيات بيشتر نشان مي دهد.

در عمل تقويت كننده ac پاسخي بصورت يك فيلتر ميانگذر دارد. بدين ترتيب سيگنالهاي dc نظيرافست و دريفت و يا مولفه هاي فركانس پايين تداخلي نظير القاي برق شهر بخوبي حذف مي شوند. شكل زير يك تقويت كننده ac و پاسخ فركانسي آن را بطور نمونه نشان مي دهد.

Vout/Vin Rf/Rin

Rf/Rin * √2

f1 f2

تقويت كننده هاي ايزوله

در اغلب كاربرد هاي صنعتي روشهايي كه تاكنون براي تقويت يك سيگنال در مورد آن صحبت شد مي تواند كافي نباشد. مهمترين مسائلي كه مي تواند استفاده از تقويت كننده هاي عادي را غير ممكن سازد حلقه زمين و ولتاژ مد مشترك خيلي بالا مي باشد.

ميدانهاي الكترومغناطيسي كه همواره در محيط صنعتي با شدت زيادي وجود دارند در صورت عبور از يك حلقه ولتاژي در آن القا مي كنند. اگر مقاومت حلقه كم باشد جريان زيادي ازآن عبور نموده كه باعث تداخل با سيگنال ضعيف مي گردد. برخي از مواقع تشكيل چنين حلقه اي با تقويت كننده هاي عادي اجتناب ناپذير است . در اين موارد استفاده از تقويت كننده ها ي ايزوله باعث قطع مسير حلقه مي شود .

ولتاژ مد مشترك كه داراي مقدار بزرگي باشد باعث سوختن تقويت كننده هاي عادي و احتمالا سوختن تجهيزات گران قيمت بعد آن مي شود. تقويت كننده هاي ايزوله ولتاژ هاي مشترك تا چند كيلو ولت را براحتي تحمل مي كنند. چنين مسائلي باعث شده تا تقويت كننده هاي ايزوله در سيستم هاي صنعتي مورد توجه خاصي قرار گيرد.

الف) تقويت كننده با كوپلاژ ترانسفورماتوري

ب) تقويت كننده هاي ايزوله با كوپلاژ نوري

الف) تقويت كننده با كوپلاژ ترانسفورماتوري

سمبل چنين تقويت كننده اي بصورت زير مي باشد.

سمبل يك تقويت كننده ايزوله با كوپلاژ ترانسفورماتوري

تقويت كننده شامل سه بخش ورودي و خروجي و تغذيه است. ارتباط خطوط تغذيه و سيگنال بين سه بخش فوق توسط ترانس مي باشد.

هر يك از بخش ها داراي زمين مربوط به خود مي باشند ولي ديگر لزومي به اتصال آنها به يكديگر نمي باشد . همان طوري كه از شكل ديده مي شود در قسمت ورودي دو تغذيه لازم براي تامين احتمالي ولتاژ مورد نياز سنسور نیز در دسترس است. مقدار بهره در اين تقويت كننده ها توسط يك مقاومت خارجي Rg تعيين مي گردد.

در شكل بعد بلوك دياگرام يك آي سي نمونه از اين نوع را مي بينيد. ولتاژ تغذيه پس از تثبيت شدن توسط يك اسيلاتور به اوليه ترانسفورماتور اعمال مي شود. در بخش ها ي ديگر تقويت كننده ولتاژ ثانويه ترانس پس از يكسو و صاف شدن رگوله شده وتغذيه آن قسمت را تامين مي نمايد. انتقال سيگنال از قسمت ورودي به خروجي نيز توسط مدولاسيون سيگنال انجام مي گردد. براي سيگنال حامل از همان نوسانات اسيلاتور قسمت تغذيه استفاده مي شود. نحوه مدولاسيون بصورت AMو يا PWM مي باشد. در قسمت خروجي سيگنال حاصل آشكار و فيلتر مي شود.

محدوديت عرض باند اين تقويت كننده توسط فركانس سيگنال حامل تعيين مي گردد. هر چه اين فركانس بزرگتر باشد پهناي باند تقويت كننده نيز بيشتر خواهد بود. اگر چند تقويت كننده ايزوله با كوپلاژ ترانسفورماتوري نزديك به يكديگر در حال كار باشند اين امكان وجود دارد كه تداخل الكترومغناطيسي كه توسط اسيلاتور هر يك از آنها ايجاد مي گردد ايجاد خطا نمايد. د رچنين حالتي پايه هاي sync را به همديگر متصل نموده و به اين ترتيب اسيلاتورهاي مربوطه بطور همفاز نوسان مي نمايند.

تقويت كننده هاي ايزوله داراي حذف مد مشترك بزرگتر و تحمل ولتاژ مد مشترك بسيار بزرگتر نسبت به تقويت كننده هاي ابزاري داراي پهناي باند و دقت بالاتري هستند .

ب) تقويت كننده هاي ايزوله با كوپلاژ نوري

تقويت كننده هاي ايزوله با كوپلاژ ترانسفورماتوري داراي مشكلاتي چون حجيم و گران بودن مي باشند . همچنين محدوديت در فركانس حامل در اين تقويت كننده ها وجود دارد . فركانس حامل زياد باعث ايجاد تداخل نا خواسته شده و در صورت كم بودن فركانس پهناي باند و سرعت پاسخ كاهش مي يابد. كوپلاژ نوري براي برطرف كردن اشكالات فوق مي تواند جايگزين كوپلاژ ترانسفورماتوري گردد. برجسته ترين مشخصات كوپلاژ ترانسفورماتوري خطي تر بودن و بهتر بودن ايزولاسيون مي باشد. در حالي كه تقويت كننده هاي كوپلاژ نوري از جنبه پاسخ فركانسي عدم ايجاد نويز و كمي حجم در درجه بالاتري قرار مي گيرند.

سمبل يك تقويت كننده ايزوله با كوپلاژ نوري در شكل aآمده است . همان طوري كه ديده مي شود اينجا ديگر قسمت تغذيه وجود ندارد. در اين تقويت كننده لازم است تا از دو تغذيه ايزوله براي قسمت ورودي و خروجي استفاده نمود. براي اين منظور مي توان از مبدلهاي dc-dc استفاده كرد. بايد توجه داشت كه مشخصات ايزولاسيون چنين تغذيه اي در حد مشخصه ايزولاسيون تقويت كننده و يا بهتر از آن باشد.

درساختمان اين تقويت كننده نمي توان از يك ديودفرستنده و گيرنده نوري بطور مستقيم استفاده كرد زيرا مشخصه چنين عناصري بشدت غير خطي مي باشد. به همين خاطر با استفاده از فيدبك سعي د رخطي كردن مشخصه سيستم مي شود. شكل نمونه اي از ساختمان داخلي اين آي سي ها را نشان مي دهد. نور حاصل از LED به فتوديود D1 و D2 كه بنا به فرض كاملا با هم يكسان هستند مي رسد. بنابر اين همواره جريان I1با جريان I2مساوس است. با توجه به اينكه ولتاژ دو پايه ورودي آپ امپ با هم مساوي است بنابر اين جريان Iin بصورت زير خواهد بود.

Iin = Vin/Rg

I1=I2=Vin/Rg

چون ورودي آپ امپ جرياني نمي كشد لذا تمام جريان از ديود D1 مي گذرد .

د رآپ امپ دوم جريان I2 از Rk گذشته و ولتاژ Vo را ايجاد مي كند.

Vo = Rk*Vin/Rg Vo= Rk*I2

بنابر اين ملاحظه مي شود كه يك رابطه خطي بين ورودي و خروجي برقرار است. در برخي از آي سي ها بجاي كوپلاژ مستقيم نوري و فيدبك از مدولاسيون پهناي پالس (PWM)جهت انتقال سيگنال استفاده مي كنند. بدين ترتيب مي توان به ميزان خطي بودن بسيار بالا در حد كوپلاژ ترانسفورماتوري دست يافت. مدار ديگري كه مي توان براي خطي كردن مشخصه تقويت كننده از آن استفاده نمود. د ر شكل bآمده است. با فرض يكسان بودن مشخصه دو زوج نوري كه در داخل يك آي سي وجود دارند مي توان فرض كردكه همواره جريان دو ديود LED يكسان است (بخاطر فيدبك مدار ) بنابر اين داريم:

Vo=Vin *R2 /R1 Vin/R1 =Vo/R2

صفحه قبل صفحه بعد
نظر شما
نام : *
پست الکترونیک :
وب سایت/بلاگ :
*
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O @};-
:B /:) =D> :S
کد امنیتی : *


برچسب ها: ,
موضوع : | لينك ثابت
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 21 آبان 1391 توسط حميد تلك آبادي